Sunday, April 25, 2010

he said wo ai ni , i reply bu ke yi暗恋,又不说他永远不懂....
你表白了,却被拒绝....


爱上了你,但他却对你没感觉....
单方付出的爱....伤痕磊磊....


一直寻找着爱的你....是否...
会发现你身边默默爱着你的人呢?


与其伤痕磊磊,不如偿试接受爱你的人....
被爱了,是件幸福的事....

惜缘?珍惜?尝试?
但.....会是个考验....


No comments:

Post a Comment